Skip to Content

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

INLEIDING

Deze website werd gecreëerd door Henkel Belgium N.V., Havenlaan 16, BE 1080 Brussel (België) en/of Henkel Nederland B.V., Brugwal 11, NL 3432 NZ Nieuwegein (Nederland). De informatie aanwezig op deze website van Henkel Belgium N.V. en/of Henkel Nederland B.V. (hierna "Henkel" genaamd), de dochterondernemingen van Henkel en derden, werd met de grootste zorg samengesteld. Toch zijn we niet in staat om de volledigheid en de juistheid ervan te garanderen. Henkel is niet verantwoordelijk voor eender welke mogelijke fout die zich op deze website bevindt.

Als u deze website bezoekt, dan aanvaardt u zonder enige beperking de huidige Gebruiksvoorwaarden van deze website, die u kunt bekijken of afdrukken in een PDF-document.

DEZE WEBSITE NOCH DE INFORMATIE DIE HIJ BEVAT IS NIET BESTEMD NOCH GOEDGEKEURD VOOR GEBRUIK IN DE VERENIGDE STATEN, OF DOOR AMERIKAANSE BURGERS OF INGEZETENEN. DEZE PERSONEN WORDT VERZOCHT DE LOKALE WEBSITE VAN HENKEL TE RAADPLEGEN OF DE WEBSITES VAN AMERIKAANSE DOCHTERVENNOOTSCHAPPEN VAN DE GROEP HENKEL.

Met DoubleClick kunnen we gebruik maken van een dienst die relevante advertenties weergeeft, aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van cookies die geen persoonsgegevens bevatten. Het IP adres zal gebruikt worden voor het genereren van deze cookies. De cookies van DoubleClick maken gebruik van een pseudonym identificatie nummer die gelinked is aan je brower- , die de op je beeld verschijnende en aantrekkelijke advertenties controleert. Dit geeft Google en haar partners het recht om advertenties te laten verschijnen afgaande op voorgaande bezoeken aan Henkel webpagina’s of andere websites. Google verwerkt en slaat deze informati-e, verkregen via de DoubleClick cookies op op een server. 

De data zal alleen worden gedeeld met derden conform de wettelijke bepalingen met betrekking tot “gegevensverwerking” of conform de contractuele bepalingen met betrekking tot het verwerken van data. Door het bezoeken van de Henkel website, ga je akkoord met het gebruik van bovengenoemde data en de hierboven beschreven verwerking ervan door Google. Je kan voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen in je zoekgeschiedenis. Als je akkoord gaat met het gebruik van cookies in z’n algemeen, maar wanneer je je niet comfortabel voelt bij het gebruik van cookies door DoubleClick, volg dan de volgende link (www.google.com/settings/ads/onweb) en download en installeer een browser-plugin om de DoubleClick service van Google te deactiveren.

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE WEBSITE

1. Auteursrechten

Zowel de inhoud als de structuur van onze website worden door auteursrechten beschermd. Zo genieten in het bijzonder elke reproductie, aanpassing, vertaling, bewaring en verwerking via andere dragers, net als de elektronische bewaring of verwerking van de inhoud en/of de volledige of gedeeltelijke structuur ervan, de bescherming op de auteursrechten en vereisen ze een voorafgaande schriftelijke toestemming van Henkel. Elke reproductie van informatie of gegevens, en dan vooral het gebruik van teksten of tekstonderdelen of afbeeldingen (uitgezonderd persfoto’s van Henkel), vereist dan ook de voorafgaande schriftelijke toestemming van Henkel. Deze rechten blijven volledig van kracht zodra hun inhoud gearchiveerd wordt.

De persfoto’s van Henkel mogen enkel gebruikt worden met het oog op publicatie. De persfoto’s van Henkel die elektronisch weergegeven en/of gewijzigd worden met het oog op publicatie, moeten vergezeld worden van de volgende Copyright-vermelding “© [Jaar] Henkel Belgium/Netherlands N.V. Alle rechten voorbehouden”. De herdruk is gratis, maar we vragen wel een kopie voor in onze dossiers.

© 2024 Henkel Belgium N.V., Alle rechten voorbehouden

2. Handelsmerken

Het ovale logo “Henkel”, het logo “Henkel A Brand like a Friend”, inclusief alle namen en/of weergave van producten die op deze pagina's voorkomen, zijn geregistreerde merken van Henkel KGaA, van zijn dochterondernemingen, gelieerde maatschappijen, licentiehouders of van zijn vennoten. Elk ongeoorloofd of onrechtmatig gebruik van deze merken is uitdrukkelijk verboden en vormt een inbreuk op de wetten inzake de merkrechten, op de auteursrechten en inzake andere intellectuele eigendomsrechten, maar ook op de wet die oneerlijke concurrentie moet voorkomen.

3. Disclaimer betreffende websites van derden

De pagina’s van deze website bevatten links (d.w.z. “hyperlinks”) naar websites beheerd door derden en waarvan Henkel de inhoud niet kent. Henkel vergemakkelijkt gewoon de toegang tot deze websites zonder op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor de inhoud ervan. Onze links naar websites van derden zijn enkel bedoeld om u het surfen gemakkelijker te maken. De informatie die op die links staat, behoort ons niet toe en werd niet door ons goedgekeurd. Integendeel, Henkel distantieert zich uitdrukkelijk van de inhoud van al deze links. Henkel kan helemaal niet aansprakelijk gesteld worden betreffende elke vorm van overtreding van eender welke wettelijke voorschriften, of elke schending van de rechten van derden die kan voortvloeien uit de inhoud of het gebruik van deze links.

4. Algemene disclaimer

Iedere aansprakelijkheid van Henkel betreffende eender welke schade die voorvloeit uit het gebruik van deze website en ongeacht de wettige grondslag ervan, is beperkt tot de schade die opzettelijk werd toegebracht of die het resultaat is van een grove fout. Voor zover er sprake is van een aansprakelijkheidsverplichting van Henkel die voortvloeit uit een contractuele tekortkoming, dan beperkt de totale schadevergoeding zich tot de voorzienbare schade. Deze laatste beperking heeft geen invloed op de aansprakelijkheid van Henkel inzake productverantwoordelijkheid of enige garantie die verleend werd. De voorgenoemde beperkingen gelden niet in het geval van overlijden, lichamelijke schade of schade aan de gezondheid.

Henkel doet er alles aan om zijn website van mogelijke virussen te vrijwaren, maar een totale afwezigheid hiervan kunnen we niet garanderen. Daarom raden we u aan om te zorgen voor een adequate virusbescherming (vooral door het gebruik van een antivirusprogramma), voordat u documenten of gegevens downloadt.

Henkel garandeert niet de juistheid noch de betrouwbaarheid van de informatie die zich op deze website bevindt en is niet aansprakelijk voor mogelijke fouten of weglatingen in de inhoud van deze website.

5. Verwachtingen en Intentieverklaringen

De voorspellingen die op deze website voorkomen, zijn gebaseerd op onze kennis en overtuigingen. De reële resultaten van Henkel kunnen echter sterk verschillen van deze voorspellingen, aangezien ze afhangen van een samenspel van factoren van concurrentiele en macro-economische aard die Henkel niet altijd beheerst. Ongeacht alle wettelijke verplichtingen betreffende de wijziging van deze voorspellingen, zal Henkel de voorspellingen op deze website niet regelmatig aanpassen.

6. Producten en diensten van Henkel

De producten en diensten van de groep van vennootschappen Henkel zijn beschikbaar in grote delen van de wereld. Deze website richt zich echter enkel tot gebruikers die in de Benelux wonen of er zich bevinden. Daarom garandeert Henkel niet dat een op deze website voorgesteld product of dienst ook beschikbaar is in uw land. Om een lijst met alle producten en diensten van Henkel in uw land te raadplegen, gelieve de homepage van uw land te bezoeken; er is een directe toegang beschikbaar op de homepage van deze website onder de rubriek “Henkel Worldwide”.

7. Lidmaatschap

7.1 Registratie

Als je je registreerd op deze website, verklaar je je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden en de gedragscode.

Door jezelf in te schrijven met een eigen profielpagina verklaar je dat de geleverde persoonlijke gegevens correct, nauwkeurig en allerminst bedrieglijk zijn. Je beschikt over de wettelijke handelingsbekwaamheid om een overeenkomst zoals deze af te sluiten.

Je kan je alleen registreren op SYOSS.be als je ouder bent dan 13. Minderjarigen mogen enkel lid worden met toestemming van hun ouders of een wettelijke vertegenwoordiger.

Lidmaatschap van SYOSS.be is enkel bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Het gebruik van deze website en alle onderdelen ervan is gratis.

De website mag niet gebruikt worden op een manier die in strijd is met het gewone en normale gebruik van het internet. Je dient de website in al haar onderdelen te gebruiken als een normaal, voorzichtig en redelijk mens.

7.2 Profielen en gegevens

Je SYOSS account of onderdelen ervan kunnen op elk ogenblik, om eender welke reden en zonder voorafgaande verwittiging verwijderd worden.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze site. Alle leden zijn verantwoordelijk voor de inhoud die ze publiceren op hun eigen profiel en dat van anderen (bv comments). SYOSS.be en Henkel zijn in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud die de gebruikers van de website publiceren.

Alle gegevens die je publiceert, inclusief foto’s en teksten, moeten legaal zijn. Ze mogen geen inbreuk plegen op privacywetten of wetten i.v.m. intellectueel eigendom. Deze gegevens mogen ook niet bedrieglijk, bedreigend, eerrovend, lasterlijk of kwellend zijn.

Als je gegevens publiek maakt op de website, geef je automatisch toestemming aan SYOSS.be om deze gegevens te verspreiden, gebruiken, aan te passen en te vertalen.

Gegevens die je publiceert kunnen door iedereen gezien worden. Zorg er dus voor dat je alleen inhoud op je profiel zet waarvan je zeker bent dat je die wilt delen.

Je bent zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor je login en wachtwoord. Je zorgt zelf dat deze gegevens geheim blijven.

7.3 Klachten

We vragen je om onmiddelijk te melden als je vaststelt dat iemand illegale inhoud publiceert of niet voldoet aan de bovenstaande regels. Je kan dit doen aan de hand van de “rapporteer dit”-knop.

Indien de klacht gegrond is kan de inhoud in kwestie verwijderd worden. In ernstige gevallen of bij herhaalde inbreuken kan het volledige profiel verwijderd worden en kan de persoon in kwestie toegang geweigerd worden tot het platform.

DIVERSEN

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd volgens de Belgische, Nederlandse of Luxemburgse wetten, ongeacht de Europese Overeenkomst over Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen, waarvan de toepassing op deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten is, overeenkomstig deze tekst. In de mate van wat er toegelaten is krachtens de wet van toepassing, wordt elk geschil betreffende deze website behandeld door de rechtbanken van Brussel in België of van Utrecht in Nederland. Als één van de huidige bepalingen uit deze Algemene Gebruiksvoorwaarden ongeldig zou worden verklaard, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen.

De celebrities die je op deze site kan terugvinden hebben op geen enkele manier de producten die op deze site voorkomen, goedgekeurd of aangeprezen.